POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem Serwisu jest: AGN LAND LIMITED, GB 326772485 z siedzibą w 18 Equity Chambers, 249 High Street North, Poole, United Kingdom, BH15 1DX

2. W sprawach związanych z zamówieniem, w tym w przypadku problemów z logowaniem oraz w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej, usługobiorca może się kontaktować z Działem Obsługi Klienta AGN LAND Limited pod adresem e-mail: future.newmessage@gmail.com. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin od ich zgłoszenia.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz Administratora Serwisu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

4. „Serwis” oznacza witrynę internetową znajdującą się pod adresem www.l-future.com, wraz ze wszelkimi jej podstronami.

5. „Użytkownikiem” jest każda osoba, która odwiedza witryny skupione w ramach Serwisu.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu, jak również wprowadzenia nowego regulaminu, w szczególności, jeśli zmiany te spowodowane będą okolicznościami faktycznymi lub prawnymi. Jednocześnie Administrator nie zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach dokonywanych w Regulaminie serwisu lub poszczególnych usług.

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i innych ustaw.

8. Regulamin Serwisu dostępny jest dla wszystkich Użytkowników pod adresem l-future.com/regulamin/

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego, wyposażonego w możliwie aktualną przeglądarkę internetową. Serwis nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli urządzenie Użytkownika nie jest w stanie prawidłowo emitować treści.

  Do kompatybilnych przeglądarek należą:
  • Google Chrome – w wersji 70 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript
  • Mozilla Firefox – w wersji 64 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript
  • Opera – w wersji 60 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript
  • Microsoft Edge – w wersji 40 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript
  • Internet Explorer – w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript
   Safari – w wersji 13 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript
 2. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych pozwalających na obsługę standardów takich jak Flash, Silverlight, Java i innych.

USŁUGI I PŁATNOŚCI

 1. Wszelkie usługi i treści dostępne w ramach serwisu podlegają ochronie praw autorskich.

2. Warunkiem realizacji zamówionej usługi jest wpłynięcie należnej kwoty na konto bankowe

3. Z zastrzeżeniem ust. 4-5, Uzytkownik powinien dokonać zapłaty za usługę płatną w terminie 1 dna od złożenia zamówienia. Zapłata następuje na podstawie złożonego zamówienia przelewem na konto bankowe 37 1050 1722 1000 0090 3182 8842.

4. W przypadku płatności za pośrednictwem PayU („Płatność PayU”), płatność odbywa się w sposób określony Regulaminem Pojedynczej Transakcji Płatniczej PayU. Do dokonania zakupu niezbędna jest akceptacja ww. regulaminu. W zakresie tej płatności, usługodawcą Klienta jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000274399, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.

5. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayU lub PayPal, płatności należy dokonać bezpośrednio po złożeniu zamówienia przez Uzytkownika.

6. Dodatkowe informacje o akceptowanych przez serwis formach płatności zamieszczone są w opcji „MÓJ KOSZYK”.

7. Szczegóły dotyczące obsługi płatności, bezpieczeństwa w transakcji (w tym regulaminy serwisów rozliczeniowych) dostępne są na stronach internetowych serwisów pośredniczących w realizacji płatności.

8. W przypadku żądania otrzymania faktury, wystarczająca będzie faktura elektroniczna.

WARUNKI REALIZACJI USŁUGI

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi cyfrowej dostępu premium jest wybranie przez Użytkownika oferowanego przez administratora produktu oraz złożenie zamówienia.

2. Cennik oferowanych usług jest umieszczony na Stronie Ofertowej.

3. W wyniku przejścia procesu zakupowego Użytkownik uzyskuje dostęp do treści płatnych. Dostęp do treści płatnych wymaga, aby Użytkownik pozostawał zalogowany.

4. Użytkownik uzyskuje dostęp do treści płatnych bezpośrednio po dokonaniu płatności (w przypadku skorzystania z płatności PayU lub PayPal) lub po zaksięgowaniu wpłaty na koncie w przypadku wyboru płatności przelewem bankowym.

5. Potwierdzając dokonanie zakupu Użytkownik zgadza się na rozpoczęcie świadczenia usługi dostępu do płatnych treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Ze względu na charakter usług jakie są świadczone przez Serwis Użytkownik podczas zakupu zrzeka się prawa do zwrotu zakupionych usług . W zamian użytkownik otrzymuje natychmiastowy dostęp do oferowanych usług.

6. Administrator może oferować Użytkownikowi usługi w formie usługi na czas oznaczony, jak i usługi jednorazowej. W każdym przypadku informacja dotycząca rodzaju świadczonej usługi będzie podana w ramach dokonywanego przez niego procesu zakupowego.

7. Usługa na czas oznaczony umożliwia Użytkownikowi, w zamian za dokonanie jednorazowej płatności, uzyskanie dostępu do wybranego przez siebie produktu na czas z góry określony po upływie, którego usługa wygasa.

8. Dostęp do treści płatnych Użytkownik otrzymuje na czas w ustalonym interwale wynoszącym 21 licząc od dnia jej włączenia .

9. Dokonanie płatności następuje poprzez obciążenie środka płatności, którym w tym celu posługuje się Użytkownik, odpowiednią kwotą należną za daną usługę.

10. Płatności pobierane są na podstawie podanych przez Użytkownika danych dotyczących środka płatności, z którego w tym celu korzysta (np. karta kredytowa).

11. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu płatności za już opłacone usługi.

12. Po wygaśnięciu usługi Użytkownik, aby uzyskać ponowienie dostęp do treści płatnych będzie musiał przejść ponownie proces zakupu wybranej usługi.

PRAWO AUTORSKIE

 1. Wszelkie treści opublikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie prawnoautorskiej, w szczególności w zakresie: artykułów, wykorzystanych zdjęć i filmów.
 2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku. Dozwolone jest linkowanie bezpośrednio do artykułów serwisu.
 3. Użytkownik dokonujący publikacji treści w ramach systemu komentarzy lub innych platform oświadcza, że posiada pełne prawo do wszelkich treści publikowanych przez siebie w Serwisie, w szczególności do tekstów, grafik, filmów i dźwięków lub też, że materiały multimedialne zostały wykorzystane w ramach odpowiednich licencji i ich pochodzenie zostało oznaczone we właściwy sposób.
 4. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku publikacji treści w komentarzach Serwisu.
 5. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w komentarzach Serwisu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Użytkownik zachowuje pełnię praw autorskich do publikowanych przez siebie treści, publikacji dokonuje dobrowolnie i nieodpłatnie, publikacja może być w każdej chwili przez niego odwołana po dokonaniu stosownego zgłoszenia do Administratora.
 6. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez jego Użytkowników, jednocześnie oferując pełną współpracę w zakresie eliminowania tych treści zgodnie z dyspozycją art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 roku. Wszelkie roszczenia dotyczące eliminacji materiałów naruszających prawa autorskie można rozwiązać korzystając z formularza kontaktowego lub innych dostępnych metod komunikacji z właścicielem Serwisu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI

Mimo że Serwis prezentuje praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co oferujemy. Porady, które udostępniamy, powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych, w związku z korzystaniem z Serwisu w tym w związku korzystaniem z usług płatnych jest AGN LAND LIMITED, GB 326772485 z siedzibą w 18 Equity Chambers, 249 High Street North, Poole, United Kingdom, BH15 1DX (Administrator).

2. Podanie danych wymaganych do założenia Konta oraz zakupu usługi w formie subskrypcji lub usługi jednorazowej jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez Administratora ww. usług na rzecz Użytkownika.

3. Użytkownik jest świadomy, iż dane osobowe z Konta mogą być przetwarzane w celu marketingowym Administratora (uzasadniony interes), wobec czego Użytkownik może wyrazić sprzeciw.

4. Podstawą przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych podanych przy założeniu lub edycji Konta, podczas realizacji procesu zakupowego jest realizacja usług (Regulamin).

5. Prawa Użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji usług Serwisu (Regulamin) lub są przetwarzane na podstawie zgody – Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych.

6. Dane Użytkownika przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.: (a) w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ze strony Użytkownika ograniczających tę zgodę; (b) w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 6 lat); (c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu.

7. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych a także stosowania cookies i podobnych technologii w tym informacje komu udostępniamy dane osobowe Użytkownika, znajdują się w naszej Polityce Prywatność dostępnej pod adresem: